top of page

« چهار عمل اصلی در محاسبات زندگی »


«

شطرنج باز جوانی بنام ‘کارلسن’، با بیرون آمدن از کیش و مات سه بر یک بر حریف خود‘کاریاکین’ پیروز شد و بهترین جایزه را دریافت کرد و برای چندمین بار قهرمان جهانی شطرنج شد. او از جایزه یک میلیون و یکصد هزار دلاری، ۶۶۰ هزار دلار را به خاطر پیروزی به خانه برد. شما هم اگر حساب شده و با دقت بازی کنید، نگران کیش و ‌مات شدن در رویاهایتان نخواهید بود.

در بازی شطرج افراد برای حرکت دادن یک مهره چهار حرکت فکری انجام می‌دهند.

اول - رویای پیروز شدن را در خود می پرورانند.

دوم - شناخت کاملی از تمام صحنه و مسیر مهره ها دارند.

سوم - دائما با تجربیات خود و تجربه دیگران مشورت می کنند.

چهارم - با طرح و فکر و محاسبات دقیق ، مهره ها را حرکت می دهند.

زندگی ما نیز مانند بازی شطرنج نیاز به تفکر صحیح و محاسبه دقیق دارد، خدا برای یک زندگی پیروزمندانه، این چهار کلید را در کلامش توصیه می کند، لطفا به آنها دقت کنید:

کلید اول - داشتن رویای الهی. جایی که رؤیا نیست قوم گردنکش می‌شوند. (امثال ۲۹: ۱۸)

کلید دوم - داشتن معرفت الهی. قوم من از عدم معرفت (شناخت) هلاک شده‌اند. (هوشع ۴: ۶)

کلید سوم – داشتن مشورت الهی. از عدم مشورت، تدبیرها باطل می‌شود. (امثال ۱۵: ۲۲)

کلید چهارم - داشتن طرح و تدبیر. جایی که تدبیر نیست مردم می‌افتند. (امثال ۱۱: ۲۴) هرگز بدون رویـا، بدون شناخت، بدون مشورت، و بدون طرح و محاسبه هیچ تصمیمی نگیرید، هیچ حرفی نزنید، و هیچ حرکتی نکنید.

شریر در بازی شطرنج زندگی حریف نامردیست و منتظر حرکت اشتباه شماست زیرا می داند بدون خطای شما نمی تواند بر شما پیروز شود. تکرار میکنم « شریر بدون خطای شما نمی تواند بر شما پیروز شود »

جلیل سپهر

Comments


bottom of page