top of page

چه هولناک ست جهانی بدون عیسی مسیح


چه هولناک ست تصور کردن جهانی بدون عیسی مسیح

چه دردناکست داشتن زخمی بدون مرهم عیسی مسیح

چه باطل ست انتظار آمرزیده شدنی بدون خون عیسی مسیح

چه تخیل و توهمی ست ایجاد صلح بدون صلیب عیسی مسیح

چه فاجعه ای ست از خدا گفتنی بدون مکاشفه عیسی مسیح

چه انحراف مصیبت باری ست اخلاقیات بدون الگوی عیسی مسیح

خدا را شکر که کلمه زنده خدا عیسی مسیح متولد شد و بعنوان راه و راستی وحیات قدم به دنیای به بن بست رسیده ما گذاشت تا انسان به اسارت گرفته شده در دام ابلیس را نجات بخشد و بر روی صلیب سر شیطان را بکوبد و اعمال او را باطل کند

امروز هرچند درجهانی زیست میکنیم که انسانها مدیریت آن را رسما به شیطان سپرده اند ولی یقین میدانیم که از ازل تا به ابد عیسی مسیح پادشاه و مالک و نجاتدهنده آن است

برای نجات از این شرایط مشمعز کننده دنیای تحت مدیریت شیطان کافی ست مدیر جهان را درهر لباس و اسم و شکلی که هست کنار بگذاریم و به صاحب آن بچسبیم

عیسی مسیح بما اقتدار میبخشد تا درجهانی پرآشوب و ناآرام شخصا آرامی خداوند را تجربه کنیم . این تمام مفهوم و دلیل وانگیز کریسمس است

جلیل سپهر


Comments


bottom of page