top of page

چگونه سال نو را با موفقیت به پایان برسانیم؟خیلی ها کارهایشان را زیبا شروع می‌کنند اما زیبا به پایان نمی‌رسانند. شمشون با اقتدار شروع کرد ولی با اسارت تمام کرد. یهودا با اطاعت شروع کرد ولی با فروختن مسیح تمام کرد. جدعون با شکستن بت ها شروع کرد، ولی با شکست روحانی تمام کرد. شائول با پادشاهی شروع کرد ولی با خودکشی بخاطر شکست تمام کرد برادر پسر گمشده، با اطاعت شروع کرد ولی با حسادت و نافرمانی تمام کرد.

در مقابل: پولس با تعصب مذهبی و دستگیری و سنگسار و قتل مسیحیان شروع کرد، ولی با هویت ایمانداری پیروزمند تمام کرد. او در خاتمه زندگی اش گفت:“در زندگی نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیدم و ایمان خود را محفوظ داشته ام.” (دوم تیموتائوس ۴: ۷)

پنج کلید پولس برای نیکو به آخر رساندن :

اول: خود را در فیض خدا پذیرفتن. پولس علیرغم طرد شدن از طرف مردم هویت جدید خود را در مسیح پذیرفته بود و با اعتماد بنفس قدم برمی داشت. او گفت:“به فیض خدا آنچه حالا هستم، هستم.” (اول قرنتیان ۱۵: ۱۰)

دوم : با منشاء اقتدار خود هماهنگ شدن . پولس، مسیح را منشاء اقتدار خود می دانست و با او درآمیخته بود. “بعد از این نه من، بلکه مسیح در من زندگی می کند.” (غلاطیان ۲: ۲۰)

سوم: با ایمان گام برداشتن، پولس در سختیها با ایمان قدم بر می داشت نه با شک و تردید. “می دانم به کی ایمان آورده ام و یقین دارم او قادرست امانت مرا تا به آخر حفظ کند.” (دوم تیمو تائوس ۱: ۱۲)

چهارم: انعطاف پذیر بودن. پولس خود را همواره با شرایط متفاوت منطبق می کرد.

“اهل شریعت را مثل اهل شریعت، بی شریعتان را مثل بی شریعتان، و ضعیفان را مثل ضعیفان شدم تا به هر نوعی آنها را برهانم این همه را بخاطر انجیل انجام دادم ” (اول قرنتیان ۹ : ۱۹ تا ۲۳)

پنجم: پرداخت بهای اهدافی که داری. پولس از ناملایمات و سختی ها برای رسیدن به اهدافش نمیهراسید.

“ بارها شلاق خوردم یکبار سنگسار شدم سه مرتبه کشتی ام شکست .در دریا با مرگ روبرو بودم. در سفرها با خطر دزدان و هموطنانم و سایر ملت ها و حتی خطر معلمین کاذب، با مشقت و بی خوابی و گرسنگی و تشنگی و سرما و عریانی به سربردم.” (دوم قرنتیان ۱۱: ۲۴ تا ۲۷)

آرزو می کنم سال جدید برایتان سال گشوده شدن درهایی جدید، رفتن به سطحی بالاتر، رسیدن به موفقیت های بیشتر ، دریافت برکات و پیروزمندی های جدید باشد.

خوب ست گاهی به زندگی افراد موفق نگاهی بیندازیم و به جای حسرت موفقیت هایشان . از بارها و بارها شکست خوردن و ناامید نشدن هایشان و هزینه هایی که برای موفقیت پرداخت کرده اند درس بگیریم.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page