top of page

کاش مثل کبوتر بجای دور پرواز میکردمکاش مثل کبوتر بال داشتم بجای دور پرواز میکردم و در آزادی استراحت میکردم

مزمور 55 : 6 و 7

همه کبوترها پروازمیکنند ولی همه آزاد نیستند. کبوترهای نامه بر. کبوترهای جاسوس. کبوترهاییکه توسط قاچاقچیان مواد مخدرحمل میکنند . شاهین ها وعقابهایی که ابزار دست شکارچیانند همه پرواز میکنند ولی آزاد نیستند

کبوترهای دیگرهم آزاد نیستند بلکه وابسته به یک منطقه خاص و یک شرایط آب وهوایی خاص میباشند.هر چند یک کبوتر میتواند یک دهم وزن خودش را حمل کرده و 150 کیلومتر بدون توقف پروازکند و یک شاهین سرعت و تکنیک شگفت انگیزی دارد وعقاب چشمان تیزبین وچنگالهای قدرتمندی دارد ولی هیچکدام آنقدرآزاد نیستند تا به هرکجا که دل شان میخواهد پرواز کنند. فرق آنها  با پرندگانی که در قفس اند اینست که قفس شان بزرگترست. پرواز کردن بمفهوم آزاد بودن و استراحت پذیرفتن نیست. پرندگان هم مانند ما وسایر موجودات مخاطرات خاص خودشاان را دارند

مواظب افرادیکه وعده بلند پروازی میدهند  و قول پولدارشدن و سوپراستارشدن و درآسمان رویاهایت به جایهای دورپرواز کردن میدهند باشید .اغلب اینها شکارچیان دختران جوان برای شـیوخ کشورهای حاشیه خلیج فارس و پسران جوان برای جذب مافیای مواد مخدرو سایرگروه های مخرب ضد انسانیتند

آزادی درشناخت حقیقت وهدف و معنی و رویا و اشتیاق به زندگی ست که بما اجازه میدهد  به جاهایی دورتر ازآنچه هستیم پرواز کنیم و بدور از دغدغه هایمان استراحت پذیریم . پرندگان اسیرهرگزحقیقت و معنی پروازکردن را نمیدانند. مسیح گفت " اگر کلام من را بشنوید و اطاعت کنید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت " یوحنا 8 : 31 و 32

تعلیم عیسی مسیح درمقام کلمه زنده خدا دستورالعمل " چگونه پـرواز کنیم " نیست بلکه تعلیمی برای شناختن ودرک کردن " چـرا باید پرواز کنیم" است . کبوترهای اسیر زمانی آزاد میشوند که بدانند چـرا باید پرواز کنند زیرا چگونه پـرواز کردن را خودشان میدانند

 

جلیل سپهرComments


bottom of page