top of page

کلید زندان فکرتان در دست شماستشـما زمانی برده و بنده و غلام و کنیز و نوکر و کلفت و زندانی و اسیر و قربانی کسی که پشت سرتان بدگویی میکند میشوید که حرفهایش برایتان مهمتر و با ارزشتر از حرفهای نیکویی که خـدا قبل از تـولدتان در مورد شما زده است باشـد


کلید این قفـس در دست خودتان ست و نه هیچ کسی دیگر. هر چقدر بیشتر به حرفهای خدا در مورد خودتان اهمیت بدهید حرفهای دیگران برایتان بی اهمیت تر میشود و شما صدای شکستن و باز شـدن درب قفـس اسـارت حرفهای یاوه و صدتا یک غاز مردم را خواهید شنید


کلام خدا را بخوانید و به سخنانی که خدا در مورد شخص شما میگوید بیشتر از گذشته توجه کنید او چیزی دارد بشما بگوید که بدگوییهای دیگران برایتان بی اهمیت و باطل شود و هیجان و انگیزه لازم برای شادی امروزتان را بدست آورید

امیدوارم همین حالا در هر کجا که هستید اگر خود را اسیرحرفهای بی ارزش مردم میبینید برخیزید و بخودتان بگویید : ای جان من چرا از حرف و نظر بیمارگونه مردم پریشان گشته ای؟ تو حق انتخاب داری که بین شنیدن حرف خدا و شنیدن حرف مردم یکی را برگزینی


همین حالا کلید مرگ و حیات روحیه و احساس شما در دست شماست آنرا نادیده نگیرید کلید رهایی از حرفهای زهر آلود دیگران به فاصله یک تصمیم است . مبارک خدا باشید


جلیل سپهرコメント


bottom of page